دستیار
توانمندی ها:  صحنه | لباس | نقاشی | گرافیک

فعالیت ها : عکاسی / طراحی  و نقاشی / ارم و لوگو / اسکیس لباس  و صحنه / چاپ
 همکاری در یک پروژه فیلم کوتاه بعنوان دستیارصحنه / دیپلم گرافیک / دانشجوی طراحی پارچه دانشگاه الزهرا / گذراندن دوره طراحی لباس در مجتمع فنی

شهر : تهران
عسل احمدوند
شماره موبایل  :    09391937134