دستیار
توانمندی ها:  صحنه
توضیحات : دستیاری صحنه / آشنا با ابزار

شهر : تهران
پوریا رحیمی
شماره موبایل  :    09217393548